Blog

AutoCAD Kysa Konu Anlatymy

SolidWorks Ders-SolidWorks'den AutoCad'e 3b çizim aktarma

·         CAD, AutoCAD ve AutoCAD 2000

·         Programyn ara yüzünün tanytylmasy

·        Drawing limits (Çizim synyrlarynyn de?i?tirilmesi)

 

Draw(Çizim) Menüsü

·         Line (Ba?langyç ve biti? noktasy belli olan do?ru çizer.)

·         Rectangle (Çapraz iki kö?esi bilinen dikdörtgen çizer.)

·         Arc (Üç parametresi bilinen yay çizer.)

·         Circle (En az iki parametresi bilinen daire çizer.)

·         Ellipse (Merkezi ve uç noktalary bilinen elips çizer.)

·         Polygon (Kenar sayysy 3-1024 de?i?en düzgün çokgenler çizer.)

·         Donut (Halka ya da içi dolu çember çizer.)

·         Ray (Bir yönde sonsuza giden y?ynlar çizer.)

·         Construction line (Her iki yönde sonsuza giden in?a çizgileri çizer.)

·         Multiline (Çoklu paralel çizgiler çizer.)

·         Polyline (Birbiri ardyna birçok do?ru ve yay çizer.)

·         Point (De?i?ik stillerde ve büyüklerde noktalar yerle?tirir.)

·        Spline (Belirlenen noktalardan e?ri geçirmemizi sa?lar.)

 

 Çizim Modlary

·         Grid (Çizim synyrlary içinde belirleyece?imiz aralyklarla ekrana yzgara adyny verdi?imiz noktalar yerle?tirir.)

·         Snap (Mouse’un belli aralyklarla kilitler. F9)

·         Ortho (Do?rulary dik olmaya zorlar. F8)

·         Polar (Belli açylardaki do?rululara gelindi?inde eksen çizgileri çykmasyny sa?lar. F10)

·         Otrack (Birden fazla arasynda hizalama yapmak için kullanylyr. F11)

·         Lwt (Çizgilerin a?yrlyklary ile görüntülenmesini sa?lar.)

·        Osnap (Y?aretlenmi? olan nokta türlerini ekranda otomatik olarak gösterir, istenirse yakalar.F3)

 

Özel Noktalaryn Yakalanmasy

·         Endpoint (Bir do?ru ya da yayyn uç noktasyndan yakalar.)

·         Midpoint (Bir do?ru ya da yayyn orta noktasyndan yakalar.)

·         Intersection (Do?ru, yay ve dairelerin kesi?me noktasyndan yakalar.)

·         Apperent intersection (Birbirine paralel olmayan iki do?runun izafi kesi?me noktasyndan yakalar.)

·         Center (Daire ya da yaylaryn merkez noktasyndan yakalar.)

·         Quadrant (Daire ya da yaylaryn çeyrek noktasyndan yakalar.)

·         Tangent (Bir daire ya da yay üzerinde te?et olu?turucak noktayy bulur ve yakalar.

·         Perpendicular (Bulunulan noktadan gösterilen nesneye dikme çizer.)

·        Extension (Bir noktadan belli bir uzaklyktaki dik mesafeden yakalar.)

·        Parellel (Varolan bir do?ruya paralel yeni bir do?ru çizer.)

·         Node (Point komutu ile çizilen noktalaryn merkezinden yakalar.)

·         Nearesent (Bir çizginin, dairenin, yayyn i?aretleyiciye en yakyn noktasyndan yakalar.)

·         None (Bir nokta yakalama yöntemini iptal eder.)

·        From (Bir noktadan izafi bir koordinat kadar uzaktaki noktadan yakalar.)

 

 

 

Modify (Düzenleme) Menüsü

·         Erase (Seçilen nesneleri siler.), Nesne seçme yöntemleri

·         Undo (Yapylan i?lemleri geri alyr.)

·         Redo (Geri alynarak iptal edilen i?lemleri ileri alarak yeniler.)

·         Trim (Seçilmi? nesneleri, kesi?me noktalaryndan itibaren budar.)

·         Extend (Bir ya da daha fazla nesneyi bir di?er nesneye kadar uzatyr.)

·         Break (Bir nesne üzerindeki iki noktanyn arasyny koparmak veya nesneyi bir noktadan itibaren bölmek için kullanylyr.)

·         Rotate (Seçilen nesneleri, bir noktanyn etrafynda döndürür.)

·         Scale (Seçilen nesneleri, bir noktanyn etrafynda büyütüp-küçültür.)

·         Move (Seçilen nesneleri, bulunduklary yerden, ba?ka bir yere ta?yr.)

·         Copy (Seçilen nesnelerin, belli bir mesafe öteye kopyalaryny alyr.)

·         Offset (Bir nesneyi, kendisinden belli bir mesafe öteye paralelini alarak kopyalar.)

·         Chamfer (Kesi?en ve kesi?me ihtimali olan do?rularyn kesi?en uçlaryndan istenilen miktarda pahkyrar.)

·         Fillet (Kesi?en ve kesi?me ihtimali olan do?rular arasynda yuvarlatma yapar.)

·         Array (Seçilen nesneleri istenilen sayyda, istenilen aralykla dikdörtgen veya daieresel bir yörünge etrafynda ço?altyr.)

·         Mirror (Seçilen nesneleri, bir eksene göre simetri?ini alyr.)

·         Stretch (Seçilen nesneleri, bir noktadan tutup sündürerek uzatyp-kysaltyr.)

·         Explode (Bir polyline ya da blo?u patlatarak do?rular, yaylar ve çemberlere ayyryr.)

·         Divide (Bir do?ru ya da yayy belli aralykla e?it parçalara böler.)

·         Measure (Bir do?ru ya da yayy belli aralykla e?it sayyda parçalara böler.)     

·         Lengthen (Do?ru ya da yaylaryn uzunluklaryny de?i?tirir.)

·        Properties (Çizilmi? olan nesnelerin özelliklerini bir diyalog kutusu yardymyyla de?i?tirir.)

View (Görünüm) Menüsü

·         Zoom (Ekrandaki çizimleri gerçek boyutlaryny de?i?tirmeden istenilen oranda görünü? olarak büyütüp-küçültür.)

·         Pan (Ekranymyzy ve çizimlerimizi istenilen yönde istenilen miktarda kaydyryr.)

·         Aerial View (Ekranyn sa? alt kö?esinde bir ku?baky?y penceresi çykartarak, Zoom ve pan komutlarynyn daha kontrollü kullanylmasyny sa?lar.)

·        Viewres (Çember, elips gibi e?risel ?ekiller büyütüldükleri zaman yuvarlak de?il de çok kenarly poligonlar gibi gözükür. Bu ?ekillerin gerçe?e yakyn gözükmesi için çözünürlü?ünü de?i?tirmemizi sa?lar.)

Layers (Katmanlar)

·         Yeni bir layer olu?turmak, renk ve çizgi atamak

·         Layer’i güncelle?tirmek, yeniden isimlendirmek ve silmek

·         Layer’i açma/kapama (On/Off)

·         Layer’i dondurmak/çözmek (Freeze/Thaw)

·         Layer’i kilitlemek/açmak (Lock/Unlock)

·         Layer çizdirilebilir/çizdirilemez (Plottable/Non-Plottable)

·        Linetype ölçe?inin de?i?tirilmesi

Tarama i?lemleri (Drawà Hatch...)

Yazy i?lemleri (Draw àText)

Dimension (Ölçülendirme)

·         Linear (Do?rusal ölçülendirme)

·         Align (Hizaly ölçülendirme)

·         Ordinate (Koordinant ölçülendirme)

·         Radius (Yaryçap ölçülendirme)

·         Daimeter (Çap ölçülendirme)

·         Angular (Açysal ölçülendirme)

·         Baseline (Referansa göre ölçülendirme)

·         Continue (Sürekli ölçülendirme)

·         Leader (Çizimimizin bazy noktalaryna küçük hatyrlatycy bilgiler ekler.)

·         Center Mark (Çember ve yaylaryn merkez noktalaryny bir simge ile gösterir.)

·         Style... (Yeni bir ölçülendirme stili olu?turur ve varolan ölçülendirme stillerinin ayarlaryny de?i?tirir.)

CAL (Hesap i?lmeleri yapar: Dört i?lem, üst alma, log, sin, cos ... vb..)

INQUARY ( Sorgulama komutudur. Tools menüsünden)

·         ID point (Gösterilen noktanyn koordinantlaryny verir.)

·         Distance (Gösterilen iki nokta arasyndaki mesafeyi verir.)

·         Area (Gösterilen noktalar arasyndaki ya da gösterilen ?ekillerin alanyny ve çevresini verir.)

·         List (Gösterilen ?eklin tüm geometrik özelliklerini listeler.)

BLOKLAR (Draw)

·         Make block (Blok olu?turur.)

·         Insert block (Olu?turulan blo?u çizime ekler.)

·        Define attributes (Bloklara nitelik ekler.)

VYEWPOYNT(View)  (3 boyutlu ?ekillere de?i?ik noktalardan bakmamyzy sa?lar.)

YÜZEY MODELLEME (DrawàSurfaces)

·         Hazyr yüzeyleri kullanarak (3D Surfaces...)

1.       Box (Prizma)

2.       Pyramid (Piramit)

3.       Wedge (Takoz)

4.       Dome (Kubbe)

5.       Sphere (Küre)

6.       Cone (Koni)

7.       Torus (Simit)

8.       Dish (Tabak)

·         Yki boyutlu nesneleri kullanarak yüzey olu?turma

1.      Bir kesiti bir eksen etrafynda döndürerek yüzey olu?turmak (Revolved Surface)

2.      Bir kesiti bir eksen boyunca sürükleyerek yüzey olu?turma(Tabulated Surfaces)

3.      Farkly yükseklikteki iki kesit arasynda sürükleyerek yüzey olu?turur.(Ruled surfaces)

KATI MODELLEME (Drawà Solids)

Katy model olu?turma yöntemleri

·         Hazyr Katylar

1.      Box: Prizma

2.      Sphere: Küre

3.      Cylinder: Silindir

4.      Cone:Koni

5.      Wedge:Takoz

6.      Torus: Simit

7.       

·         Extrude : (Yki boyutlu bir nesneye, yükseklik vererek katy model olu?turur.)

·         Revolved: (Bir kesiti, bir eksen etrafynda döndürerek katy olu?turur.)

Katy modeller üzerinde uygulanan düzenleme i?lemleri (ModifyàSolids Editing)

·         Union (Yki ya da daha fazla katy modeli birle?tirir.)

·         Subtract (Bir katy modelden ba?ka katy modelleri çykaryr.)

·         Intersect (Yki katy modelin kesi?im bölgesinden ayry bir katy model olu?turur.)

·         Slice (Bir katy bir eksen boyunca keserek ikiye ayyryr.)

 

3 BOYUTLU DÜZENLEME Y?LEMLERY (Modify à 3D Operation)

·         Rotate 3D : 3 boyutlu nesneleri döndürür.

·         Mirror 3D : 3 boyutlu nesnelerin simetri?ini alyr.

·         3D Array: 3 boyutlu nesneleri dikdörtgensel veya dairesel bir yörünge ço?altyr.

GÖLGELENDYRME VE KAPLAMA Y?LEMLERY (View menüsü)

·         Shade: 3 boyutlu modellerin gölgelendirilmesini sa?lar.

·         Render : Modelleri farkly renk ve desenlerle kaplar.

·         Materials : Bir modelin farkly malzemelerle kaplanmasyny sa?lar.

 

ÇYZDYRME Y?LEMLERY  (File)

Plot: Olu?turdu?umuz çizimleri plotter ya da printer’den çykartyr.

Plot Device:

                    Name: Çykty alynacak printer ya da plotter bu listeden seçilir.

                    Number of copies :Çizimimizin kaç adet kopya çyktysy alynacaksa buraya girilir.

Plot Settings: 

                    Paper size: Çykty alynacak ka?ydyn boyutu bu listeden seçilir.

                    Plot Area: Çizimimizin çyktysy alynacak kysmy bu seçeneklerden birisi ile belirlenir.

1.             Limits: Sadece çizim limitleri içinde kalan kysymlar yazycyya gönderilir.

2.             Extents: Dosyamyzdaki tüm çizimleri optimum bir ?ekilde yazycyya gönderir.

3.             Display: Dosyamyzdaki çizimlerden sadece ekranda görünen kysymlar yazycyya gönderilir.

4.             Window: Yazycyya gönderilecek bölüm, bir pencere açylarak belirlenir.

 

Drawing orietation: Ka?ydymyzyn yönünü de?i?tirir.

Plot Scale: Çizimimizin ölçe?ini ayarlamak için kullanylyr.

 

ü      Scaled to fit: Bu seçenek seçilirse program, çizimimizin ölçe?ini ka?yda sy?acak ?ekilde kendi belirler.

ü      Custom: Çizimimizin ölçe?ini kendimizin belirlemsini sa?lar.

 Ölçek için Plotted MM=Drawing units altyndaki kutucuklar kullanylyr. Burada Plotted MM;
mm cinsinden ka?yttan çykacak uzunlu?u, Drawing ynits ise bu uzunlu?un gerçekte ne kadarlyk bir uzunlu?a kar?ylyk gelece?ini gösteriyor.

Plot offset: (Center the offset) Çizimimizi ka?ydyn merkezine yerle?tirir, çizimimizi ka?ytta ortalar.

Full Preview: Çizimimizin ka?yt üzerinde nasyl çykaca?yny gösterir.

Partial Preview: Çizimimizin ka?yda göre konumunu gösterir.

Bütün ayarlamalardan sonra, çizimimizi pirinter ya da plotter’a göndermek için OK butonuna basylyr.
  # Yorum Yaz #

İsim :

Yorum :
(Max. 400 Karakter)

 
» Benzer 5 Konu
 Konu Başlığı Tarih Okunma
 Autocad 2007 render 9/5/2009 2620
 SolidWorks Ders-SolidWorks'den AutoCad'e 3b çizim aktarma 6/7/2008 8056

Kategoriler

Genel (4)
Cad - Cam (5)
3D - Grafik (5)
Kurulumlar (20)
ASP (58)
Css (2)
Sanal Eğitim (3)
Web Template (2)
Seo (9)
PHP (1)

Anket

Kullandığınız Antivirüs Programı?
Norton (%10,8)
Nod32 (%49,2)
AntiVir (%10,4)
AVG (%5,03)
Zone Alarm (%0,38)
Kaspersky (%24,0)

Toplam Oy: 258

Tüm Anketler

Takvim

« Kasım - 2018

»

PT SL ÇŞ CM CT PZ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

İstatistikler

 Toplam Hit: 1553893
 Sitede Aktif: 1
 Ip: 54.235.48.106
 Browser: Default - 0.0
 Toplam Kategori: 10
 Toplam Döküman: 109
 Toplam Yorum: 16
 Toplam Resim: 607
 Toplam Mesaj: 1   
   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.